معایب کامپوزیت لمینیت

1,226
از جمله معایت این عمل می توان به تغییر رنگ دندان ، زخیم شدن دندان ها و التحاب لثه ، لبپر شدن بر اثر جویدن عواملی مانند یخ و ... اشاره کرد.
pixel