ما بانک بدون ربای اسلامی را راه انداختیم، اما ناقص

78

امام خامنه ای: ما بانک بدون ربای اسلامی را راه انداختیم، اما ناقص! ✅آنچه را که در زمینه های اقتصادی عمل کرده ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. ✳️امروز نظرات اقتصادی غربی که تا اندکی قبل جزو مسلّمات محسوب می شد، مورد مناقشه خود غربی ها قرار می گیرد. #افق_بالا ___ ✊نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا