ورزشگاه شهید جهان ارا خرمشهر

101

ورزشگاهی که 24 سال از مراسم کلنگ زنی آن می گذرد اما هنوز بخش های زیادی از آن قابل استفاده نیست. در این سالها وعده های زیادی از سوی مسئولین متعدد داده شد اما این وعده ها یا به سرانجامی نرسید یا اینکه عملی شدن ان زمان زیادی برد. باید از سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان متولی اصلی در آبادان و خرمشهر پرسید خرمشهری ها تکمیل شدن این ورزشگاه را چه سالی خواهند دید؟!

pixel