دیدگاه آقای حبیبی تبار درمورد مشارکت زاگرس در ساخت حوزه های علمیه در مناطق محروم

42