انتقادات تند یک تاجر به وزیر صمت در اتاق بازرگانی

296
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 33.5 هزار دنبال کننده