مرگ کاریز

389

فیلم مرگ کاریز به کارگردانی عباس حیدری و با همکاری انجمن سینمای جوان گناباد در پاییز 1398 ساخته شده است.