دکتر الداغی مدرس شخصیت شناسی

19
افراد شبیه اطرافیان خود می شوند یا به نقلی دیگر کمال همنشین در من اثرکرد!!! بر حسب یک قانون کلی، میانگین افکار و حتی درآمد شما شبیه میانگین افکار و درآمد پنج نفر از افرادی است که با آن ها در ارتباط نزدیک هستید. به عبارتی میانگین ارتعاش وجودی اطرافیان شما، برابر است با میانگین ارتعاش وجودی خود شما ! پس بهتر است که در اطرافیان و جمع دوستان خود افراد درجه یک و موفق تر را داشته باشید تا ارتعاش وجودی شما تغییر کند و در مسیر موفقیت قرار بگیرید. دکتر امیرحسین الداغی حل تعارضات سازمانی و خانواده 09124249511
Aldaghi_com 1 دنبال کننده
pixel