جراحی مصعب جوان توسط دکتر برومند

729

مصعب جوان دانشجوی عمانی که از کشور آمریکا برای جراحی بینی به ایران آمد و توسط دکتر برومند تحت عمل جراحی قرار گرفت.