مصاحبه دکتر میرزایی در برنامه زاویه

739

موضوع: چگونه جشنواره هایی مثل فارابی باعث ارتقاءعلوم انسانی می شوند