احساسات محبت آمیزی که عراقیها ابراز میکنند چه زیباست!

406

دارند میلیونها خرج میکنند تا زائرین ایرانی را از دم مرز منتقل کنند.

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 3.4 هزار دنبال کننده