درمان تیک

1,134

یکی از بیماران دکتر یاراحمدی درباره درمان تیک کودک خود که بعد سالها درمان شده صحبت می کند