چگونه در بحث، حقه‌های دیگران را کشف کنیم؟

421

هنگامی که با دیگران بحث می‌کنید بسیاری از حقه‌هایی استفاده می‌کنند که در واقع استدلال نیستند. اما چگونه این حقه‌های کثیف را بفهمیم و با آن مقابله کنیم؟