اجرای مخفیانه کنوانسیون حقوق کودک

66

قدم به قدم در مسیر هضم در #نظام_سلطه باز هم پای یک خیانت دیگر در میان است. این بار اجرای مخفیانه #کنوانسیون_حقوق_کودک