گفتار 33 ”ما همه موسی و فرعون“

304
ابراهیم و نمرود را در درون جان خود داریم، یادی از پروین اعتصامی.
pixel