تشریح فعالیت های پزشکی جهادی دانشجویی در حرف حساب

412

خانم کرم به عنوان نماینده دانشجویان پزشکی با حضور در برنامه حرف حساب به تشریح فعالیت های جهادی در عرصه پزشکی پرداخت