چای ایرانی را در اولویت قرار دهیم

20

نا آشنایی مردم با چای ایرانی و غربت و غیبت این‌محصول مرغوب وطنی باعث‌شده سلیقه و ذائقه ایرانیان به سمت چای خارجی گرایش پیدا کند. وقتی محصول در بازار نباشد و درست معرفی‌نشود، خود بخود مشتری به سمت آنچه در دسترس هست گرایش پیدا می‌کند. پیشنهاد ما به شما یکبار امتحان چای ایرانی است با این کار به اقتصاد کشور و کشاورزان زحمتکش ایرانی کمک خواهید کرد. برای سلامتی خود و خانواده خود و کمک به چایکار و کارخانه‌دار ایرانی و کارگران شاغل در این حرفه، مصرف چای ایرانی را در اولویت قرار دهیم.