توصیف حضرت علی از زبان جورج جرداق مسیحی

76

ای روزگاه چه می شد تمام نیروی خود را جمع می کردی و هر هزاره یک تن مثل علی را به این جهان هدیه می دادی.

pixel