موزه لوور فرانسه

404

موزه لوور متشکل از مجموعه ھای غنی آثار ھنری است که به تمدن ھا، فرھنگ ھا و دوره ھای مختلف تعلق دارد. این موزه حدود ٣٠٠٠٠٠ قطعه دارد که ٣۵٠٠٠ قطعه از آنھا به نمایش گذارده شده و نشان دادن مابقی آثار بيش از سه ماه به طور متوالی به دليل نوع نگھداری، دست دوم بودن آثار، وضعيت بد آنھا یا سری ھای باستان شناسی غيرممکن است.

سه سوت سفر 13 دنبال کننده
pixel