ساخت فلزیاب پالسی پرقدرت pi

177

ساخت فلزیاب پالسی پرقدرت 09119185106حساسیت به طلا بیشتر-برد دستگاه دو النگو را درفاصله یک متر و بیست سانتی متر -یک سینی فلزی به قطربیست سانتیمتر(بیست در بیست)رادرحد دومتر -یک صفحه سی وپنج دربیست وپنج رادرحدسه متر جواب می دهند البته صفحه بزرگتر را بیشتر جواب می دهد