برای تو که بهترینی...

3,020

اگر مجبور باشم،انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن...از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگم