آسمان، الگویی برای توسعه کارآفرینی خانگی

176

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه ای به موضوع کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی دارد و از طریق بنیاد برکت، تمرکز خود را روی این حوزه قرار داده است. طرح آسمان(آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی تولید خانگی و خرد) از جمله فعالیت های بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این حوزه است.

بنیاد برکت
بنیاد برکت 38 دنبال کننده