حذف نقاط پرخطر، تسطیح و تعریض جاده روستای کاره

144

حذف نقاط پرخطر، تسطیح و تعریض جاده روستای کاره توسط شرکت سیمان بجنورد طی موافقت مدیر عامل شرکت سیمان بجنورد، جناب مهندس صدیقی، بادرخواست شورای روستای کاره، مسیر دسترسی به مناطق شمالی این روستا که بصورت گردنه می باشد در حال اصلاح می باشد. این اصلاحات مسیر شامل کاهش شیب، تعریض و حذف نقاط پرخطر بوده که به طریق حفاری، آتشباری، خاکبرداری و اجرای زیرسازی بوده است.

وحید
وحید 1 دنبال کننده