13-کمبو باکس های آبشاری در پارامتر ها

57
نکات قسمت سیزدهم شما می توانید کمبو باکس هایی به صورت پدر فرزندی ایجاد کنید ساخت منبع داده پارامتریک با پارامتر آبشاری ساخت پارمتر های از نوع کمبو که مقادیر انها متناسب با پارامتر بالادستی بار گزاری شود کوئری پارامترهای آبشاری
pixel