مقایسه فرآیند مدیریت و انجام پروژه در شرکتهای ایرانی و ژاپنی

309

سوالات کلیدی چرا پروژ ه ها در ایران هیچگاه در مدت زمان تعیین شده به اتمام نمیرسد؟ چرا پروژه ها در ایران گران و پرهزینه هستند؟ چرا بی برنامگی، بی نظمی و اغتشاش فراوانی در پروژه ها به چشم میخورد؟