پروژه جایگاه سوخت گازوئیل پایانه صفه

63
در راستای تامین سوخت گازوئیل اتوبوس های درون و برون استانی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان جایگاه سوخت گازوئیل را در پایانه مسافربری صفه احداث نمود
pixel