گزارش شبکه آموزش از نمایشگاه غرفه دانشگاه فنی و حرفه ای نمایشگاه

271
گزارش شبکه آموزش از نمایشگاه غرفه دانشگاه فنی و حرفه ای در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار
pixel