بخش اول: آموزش کاربری دستگاه فرسایش سنج قرص ( فناوری پیشرفته جهان )

154
محاسبه اتوماتیک مقدار فرسایش و درصد کاهش وزن قرص ، دستگاه تست فرسایش قرص -www.fpjco.com
pixel