نحوه ورود اطلاعات خوداظهاری در سامانه پایش

54
نحوه ورود اطلاعات خوداظهاری شامل درج میزان پیشرفت، درج دلیل انحراف، و بارگزاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی
pixel