نحوه ورود اطلاعات خوداظهاری در سامانه پایش

49

نحوه ورود اطلاعات خوداظهاری شامل درج میزان پیشرفت، درج دلیل انحراف، و بارگزاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی