گذری بر تاریخچه جزن - قسمت یک از سه

198

صحبت هایی درباره تاریخچه روستای جزن(گز) دامغان قسمت یک از سه