پیش بینی نابغه ی جنگ شهید حسن باقری از جنگ آمریکا با ایران

1,409
حدود 37 سال پیش شهید حسن باقری از جنگ آمریکا با ایران می گوید و تحلیل نابغه ی جوان جنگ این بود که آمریکا به مخیله اش هم خطور نمی کند که به ایران حمله کند و . . .
pixel