حادثه در پتروشیمی پردیس

581

فاز ١ اوره پتروشیمی پردیس به دلیل نشت شدید آمونیاك تخلیه شده و آتشنشانان مشغول آب پاشی برای جلوگیری از حوادث احتمالی هستند

pixel