19-خزه اسپانیایی، سبزه نارنج- شبکه دو -علیرضا خورشیدی

3,193

قسمت نوزدهم، آموزش بونسای و انواع گل و گیاه در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 07 اسفند 1396 موضوع این قسمت: آشنایی با گیاه هوازی خزه اسپانیای، و روش نگهداری از گیاهان هوازی. آموزش کاشت هسته مرکبات و ساخت سبزه نارنج کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بونسای و گل و گیاه، کارشناس و مجری تلویزیونی، مدیریت موسسه بونسای ایرانی iranibonsai_supbot@ http://iranibonsai.com 09102004282