فیلم مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

28
فیلم مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به سال مالی 1399/06/31 که در تاریخ 1399/10/30 در محل شرکت برگزار گردید .
pixel