تحویل منازل ساخته شده به روستاییان زلزله زده سرپل ذهاب

77