قرائت میثاق نامه توسط استاد رائفی پور . میدان امام حسین ع . عید بیعت سال ۱۳۹۸

1,056

قرائت میثاق نامه توسط استاد رائفی پور