داستان زندگی الون ماسک- قسمت سوم - Elon Musk

46

داستان زندگی الون ماسک موسس شرکت تسلا و یکی از تاثیر گذارترین انسان های جهان. موسسه مطالعاتی سپینود شرق با سابقه بیش از ده سال در نگارش و تدوین طرح توجیهی( مطالعات امکانسنجی) و طرح کسب و کار 22584901-021