حضور مدیر كل سازمان فنی و حرفه ای كشور در آموزشگاه شیرین بیان

42

مجتمع صنایع غذایی شیرین بیان افتخار می كند كه میزبان مدیر كل سازمان فنی و حرفه ای كشور جناب آقای دكتر گرزین بوده و از حمایت ها و پشتیبانی ایشان بهره مند می شود.