مراسم کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی فیبر نوری بخش کوهسارات

53
pixel