#آیمان. #بزرگ ترین پروژه ی بازآفرینی بافت فرسوده ی کشور (مطالعات ابتدایی)

17
این ویدئو طرح ابتدایی پروژه ی #آیمان در نخستین روزهای مطالعات امکان سنجی این پروژه ی ملی را نشان می دهد. #آیمان در ابتدا با نام موقت سپیدار مورد بررسی قرار گرفت و بعدها با توجه به انجام مطالعات گسترده در حوزه های مختلف از جمله مطالعات فرهنگی و اجتماعی نامی جدید و برگرفته از فرهنگ منطقه بر آن انتخاب گردید. #آیمان، #بزرگ ترین پروژه ی بازآفرینی بافت فرسوده ی کشور، مجتمعی مسکونی با ۱۴۴۶ واحد است که در شمال غرب #کلانشهر تبریز توسط # شرکت سرمایه گذاری مسکن شال غرب در حال احداث بوده و هم اکنون عملیات اجرایی آن در فاز اول در حال اجراست.
pixel