گفتگوی تلفنی معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو

138

گفتگوی تلفنی معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو با برنامه پیام و پیامک شبکه خبر در ارتباط با طرح نوسازی ناوگان فرسوده