ژیژک: وقت فکر کردن است!

300

اسلاوی ژیژک، از پرکارترین فیلسوفان امروز جهان است. او به عنوان منتقد سرمایه داری می گوید بیش از هرچیزی نیازمند فکر کردن هستیم. فکر کردن درباره اینکه جایگزین کاپیتالیسم و آسیب های جدی آن چه می تواند باشد. او در گام اول، ارائه ی راهکارهای جایگزین درباره مشکلات مشخص را کارامدتر از شعارهای کلی می داند. تماشا کنید.

pixel