سوزن‌ماهی منقوط: Hippichthys penicillus

15

سوزن‌ماهی منقوط (نام علمی: Hippichthys penicillus)، از سوزن‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است. طول استاندارد این ماهی به 17 سانتیمتر می‌رسد. دریازی و نیز آب‌های لب‌شور و شیرین. نزدیک بستر. ساکن آب‌های گرمسیری بالغین ساکن پایین‌دست رودها و محل اتصال آنها به دریا و نیز بسترهای علفی خورها و سایر آب‌های کم‌عمق ساحلی هستند. در خورهای دارای جنگل‌های حرا و چشمه‌های جزر و مدّی دیده می‌شوند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Hippichthys-penicillus.html

pixel