اشتباهات یک داوطلب کنکوری

642

این داوطلب تونست با اصلاح بسیاری از عادت های غلط خود؛ یک رتبه 18000 را به حدود رتبه 2000 تبدیل کند