نمایشگاه قراری از جنس دل در شاهرود

163

این نمایشگاه جهت شناخت فطری امام زمان و انس بیشتر با آن حضرت در بخش های هنری و تجسمی، کودک و دل نوشته با امام توسط گروه خبرنگاران کودک و نوجوان مهدوی در پارک شهدای محراب شهرستان شاهرود برپا شده است.