داستان پادشاه و وزیراعظم

147

این داستان سه پندرابه دنبال دارد.امیدوارم برای شماجذاب باشد،پس برای یکبارهم شده تماشاکنیدولذت ببرید.حمیدرضااحمدآبادی (کارشناس سیاسی وپژوهشگردینی)