مقابله زیست محیطی با ریزگرد ها، تثبیت خاک

2,195

توسط جذب میکروارگانیسم هوازی و تشکیل خاک هوموس راهکار اصلی احیا خاک با جذب میکرو ارگانیسم هوازی است. خاک احیا شده یعنی خاک زنده شهرام پروین