فيزيك 1، مفهوم و انواع ماشین گرمایی- (دبیرستان روزبه)

366
دبير آقای كريمی كلاس فيزيك پايه دهم دبيرستان روزبه
pixel