مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

61

در فیلم قبلی در خصوص مجمع عمومی به طور کلی صحبت کردم که می توانید اگر آشنایی ندارید ابتدا آن فیلم را مشاهده فرمایید. ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/