آیا خوش رفتاری با زنان و مردان در محیط بیرون خانه خیانت است

151

دکتر سید هادی معتمدی در حریم مهرورزی می گوید برنامه حریم مهرورزی پنج شنبه و جمعه ها ساعت 24 از شبکه آموزش پخش می شود ویدئو های بیشتر در سایت شبکه به آدرس tv7.ir