داغترین‌ها: #Copa America 2019

انتخابات ریاست جمهوری

135

برخی کاندیداها ریاست جمهوری به جای ارایه برنامه کاربردی ، یا تخریب می کنند یا امال و ارزوهایشان را مطرح می کنند.

۲ سال پیش