انتخابات ریاست جمهوری

158
برخی کاندیداها ریاست جمهوری به جای ارایه برنامه کاربردی ، یا تخریب می کنند یا امال و ارزوهایشان را مطرح می کنند.
pixel